Prodejci

TRŽNÍ ŘÁD

Organizátor trhů  příspěvková organizace   Oáza Dolní Počernice, se sídlem  Stará obec  6, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9,    IČ:  088 33 818  Zastoupen Markétou Brožovou, ředitelkou příspěvkové organizace. 
Kontaktní osoba ve věcech organizačních:   Ing. Michal Konejl,  tel: 728 734 312 

​Tímto vyvěšuje se shodě s ustanovením § 6 Nařízení č.9/2011 Sb. hl. m. Prahy ve znění  pozdějších předpisů, naposledy novelizováno nařízením č.8/2020 Sb. hl. m. Prahy,  Tržní řád v níže uvedeném znění spolu s přílohami, kterými se vymezují další práva a povinnosti s odkazem na dodržování veterinárních a hygienických podmínek prodeje živočišných produktů na farmářským trhu ve shodě s platnou legislativou.  

​9/2011 Sb.hl.m. NAŘÍZENÍ hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád ve znění nařízení č. 5/2012 Sb.hl.m., č. 14/2012 Sb.hl.m., č. 23/2012 Sb.hl.m., č. 9/2013 Sb.hl.m., č. 2/2014 Sb.hl.m., č. 16/2014 Sb.hl.m., č. 8/2015 Sb.hl.m., č. 13/2016 Sb.hl.m. a č. 11/2018 Sb.hl.m.

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 14. 6. 2011 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

§ 1 Místa pro prodej a poskytování služeb

(1) Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem nabízet, prodávat zboží nebo nabízet, poskytovat služby na místech uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a v rozsahu v ní stanoveném, nejde-li o formy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány. Místy uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou tržnice a tržiště (dále jen "tržiště") a pro účely tohoto nařízení se za tržiště považují též tržní místa, restaurační zahrádky v době po 22.00 hod., místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní místa, místa pro nabídku zboží a místa pro nabídku služby.

(2) Tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 stánky s prostory ohraničenými pevnou nebo přenosnou konstrukcí, stoly, pulty, stojany, mobilními zařízeními jako jsou účelově upravené a vybavené vozíky a jinými obdobnými zařízeními (dále jen "prodejní zařízení"), umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržnice jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době.

(3) Tržiště je vymezený prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 prodejními zařízeními, umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržiště jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný.

(4) Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla najatých, prodejních místech, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném povrchu. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Tržní místo je i místo, na kterém se prodává zboží nebo poskytují služby na plavidle či z plavidla.

(5) Restaurační zahrádka je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti "hostinská činnost", které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem. Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna a může být vybavena chladícím, mrazícím, popř. výčepním zařízením sloužícím pro provoz zahrádky.

(6) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele.

(7) Místo pro konání trhu je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém se konají příležitostné akce, při kterých je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby (dále jen "trhy"). Trhy se mohou konat v tržnicích, na tržištích a na dalších místech k tomu účelu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(8) Trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb je trasa vymezená názvem ulic, kterými probíhá, míst, která spojuje nebo místem, na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby. Na trase uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze:

 1. prodávat zboží nejvýše z počtu prodejních zařízení (ruční vozíky, kola, elektromobily a podobná zařízení) stanoveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
 2. dopravovat osoby kočáry taženými koňmi z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
 3. dopravovat osoby prostřednictvím trojkolek z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu těchto vozidel stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(9) Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem v tržnicích, na tržištích, tržních místech, trzích a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení umístěných na zpevněném povrchu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem.

(10) Místo pro nabídku zboží je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém se za účelem prodeje nebo nabídky vystavuje zboží stejného druhu jako v této provozovně umístěné na zemi nebo na přenosném zařízení. To platí i tehdy, je-li takové zboží vystavováno zobrazené. Považuje se za něj i plocha, na které je uvedené zboží položeno, zavěšeno, či jiným obdobným způsobem upevněno buď přímo, nebo pomocí technického zařízení či konstrukce, jako je zeď domu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem nebo vchodové dveře či okenice.

(11) Místo pro nabídku služby je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém není celá služba realizována, ale dochází zde k její nabídce vykonávané v jakékoliv podobě, zejména formou obrazové nebo grafické upoutávky na deštnících, oděvech a jejich doplňcích. Považuje se za něj i místo, které je výchozím místem pro realizaci služby. Místem pro nabídku služby je i místo uvedené v § 1 odst. 8 písm. b) a c).

(12) Za kočár s koňmi se pokládá každý povoz (dvou nebo čtyřspřeží), který se pohybuje pomocí koňské síly. Za trojkolku se pokládá vozidlo poháněné lidskou silou případně pomocným motorem.

§ 2 Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby

(1) Tržní místa se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na:

 1. tržní místa v centrální části města uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, u nichž konkrétní druh zboží nebo poskytované služby uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí být jiný než květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, ovoce, zelenina, upomínkové předměty vztahující se k Praze nebo k České republice s výjimkou textilních, výtvarná díla, pohlednice, plány a mapy města a republiky, knižní průvodce, tisk, jízdenky městské hromadné dopravy, telefonní karty, ceniny, drobné psací potřeby, tabákové výrobky a drobné kuřácké potřeby, občerstvení, vstupenky na kulturní programy a jízdenky na okružní jízdy městem, čištění bot, půjčování nemotorových dopravních prostředků (loděk, kol a podobně včetně servisu), fotografické služby včetně prodeje drobných fotopotřeb, půjčování elektronických audio průvodců určených pro prezentaci památek, muzeí, galerií a uměleckých děl;
 2. tržní místa v prostorách metra, (vestibuly, podchody a společné haly), u nichž konkrétní zboží uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí být jiné než květiny, tisk, knihy, jízdenky městské hromadné dopravy, telefonní karty a pouze příležitostně velikonoční a vánoční zboží;
 3. ostatní tržní místa, u kterých není druh prodávaného zboží nebo poskytované služby předem omezen.

(2) Trhy se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na:

 1. trhy se sortimentem vztahujícím se k určitému období (vánoční, velikonoční, svatodušní a podobně), dnu či svátku (např. svatého Mikuláše, svatého Valentýna, Den dětí a podobně), popřípadě zaměřeným na zboží jako produkt uměleckých řemesel s vymezením uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení;
 2. farmářské trhy se sortimentem zboží, čerstvého či zpracovaného, pocházejícího od zemědělců, pěstitelů, zahrádkářů, sběračů lesních plodů a hub a dále od malých producentů, měnícím se podle ročního období, kterým je ovoce, zelenina, květiny, vejce, mléčné a masné výrobky, maso, pečivo, další zemědělské a zahrádkářské produkty; na těchto trzích lze prodávat i jiné zboží, a to produkty lidových uměleckých řemesel z proutí, šustí, dřeva a keramiky pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení;
 3. ostatní trhy (provozované zpravidla ve vymezené dny v týdnu, měsíci či roce) se sortimentem rámcově určeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Na trzích uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a c) lze poskytovat občerstvení (stravovací služby) a prodávat alkoholické nápoje pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Ostatní místa pro prodej zboží nebo poskytování služeb se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3 Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

(1) Kapacita jednotlivých tržnic, tržišť, trhů a tržních míst (počet prodejních míst nebo prostor v metrech čtverečních) je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Příloha č. 1 k tomuto nařízení dále obsahuje vymezení prostoru v metrech čtverečních u restauračních zahrádek po 22.00 hod., předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží a vymezení tras pro pojízdný prodej.

(2) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa se správcem musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeny jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele - fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele - právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele, na tomto místě musí být rovněž uvedeno jméno a příjmení správce, doba prodeje zboží a poskytování služeb, u tržnic, tržišť a trhů musí být rovněž vyvěšen tento tržní řád s plánkem podle § 1 odst. 2 a 3.

(3) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být vybaveny tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu; mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

(4) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být podle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybaveny takto:

 1. u potravin zařízeními požadovanými zvláštními předpisy,
 2. u ovoce, zeleniny a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi;
 3. u oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení;
 4. u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty;
 5. u elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení prodávaného zboží.

(5) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být vybaveny takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení podle zvláštních předpisů.

(6) Tržnice, tržiště a trhy musí být vybaveny při prodeji ovoce a zeleniny tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.

§ 4 Doba prodeje zboží a poskytování služeb

(1) Tržnice a tržiště mohou být provozovány po dobu celého roku, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivé tržnice a tržiště stanoveno jinak.

(2) Tržní místa mohou být provozována po dobu celého roku nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle poptávky po nich, pouze v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.

(3) Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Doba prodeje je od 6.00 do 21.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak.

§ 5 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

(1) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:

 1. dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
 2. zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, celoročně schůdnost, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor;
 3. průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů;
 4. prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř a podobně);
 5. k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
 6. ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,
 7. k prodeji a nabídce zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků;
 8. osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích.

(2) Pro restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa platí odstavec 1 písm. a) až e).

§ 6 Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice, tržiště, trhu a tržního místa k zajištění jejich řádného provozu

(1) Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen:

 1. umístit tento tržní řád a plánek tržnice nebo tržiště s číselným nebo obdobným označením prodejních zařízení na vhodném, trvale viditelném místě,
 2. dohlížet na dodržování § 3, 4 a 5 zúčastněnými osobami;
 3. přidělit prodejcům a poskytovatelům služeb prodejní zařízení nebo konkrétní místa a vést o přidělení evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu jednoho roku,
 4. zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor a průběžné deratizace,
 5. určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz a využití nebo odstranění těchto odpadů;
 6. zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad od zákazníků včetně pravidelného svozu a odstranění tohoto odpadu,
 7. vyčlenit podle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje,
 8. časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice i tržiště,
 9. zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo přidělená konkrétní místa;
 10. zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (záchod, tekoucí voda k umytí rukou), při prodeji potravin v rozsahu upraveném zvláštními předpisy;
 11. umožnit prodej hub nebo jiných přírodních plodin určených ministerstvem zdravotnictví jen osobám držícím osvědčení o tom, že prokázaly základní znalosti takových plodin před zkušební komisí, kterou ustavuje orgán ochrany veřejného zdraví;
 12. pokud mají být na tržnici či tržišti prodávána živá zvířata a živočišné produkty, vymezit v rámci tržnice nebo tržiště místo, splňující veterinární podmínky pro jejich prodej, které si nechal předem schválit orgánem veterinární správy;
 13. dochází-li zde k prodeji také jinými osobami než podnikateli nebo jejich zaměstnanci (tak zvané burzy, bleší trhy a podobně), oddělit jasně taková místa od ostatních, sloužících k podnikání.

(2) Pro provozovatele tržního místa platí odstavec 1 písm. b), g), i) a k).

(3) Provozovatel může k zajištění provozu tržnice, tržiště, trhu a tržního místa určit fyzickou osobu - správce.

§ 7 Formy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na prodej tisku prostřednictvím kamelotů, na prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců, na prodej zvukových a obrazových nosičů jejich autory při provozování jejich pouliční produkce, na poskytování služeb a prodej zboží na restauračních zahrádkách v době od 8.00 do 22.00 hodin, na zásilkový prodej, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek, na prodej zboží a poskytování služeb na lodích určených k dopravě osob a to při plavbě v rámci jejich trasy, na podnikatelskou činnost na botelech, na nabídku a prodej květin na předsunutých prodejních místech a místech pro nabídku zboží a na distribuci telefonních seznamů.

(2) Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej při kulturních akcích jako jsou koncerty, divadelní představení, módní a jiné tematické přehlídky, sportovních akcích, promítání v letních kinech a vysílání přenosů z velkoplošných obrazovek, realizovaný v místě, kde se akce koná.

(3) Toto nařízení se dále nevztahuje na bikesharing.

(4) Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej zboží nebo poskytování služeb na předsunutých prodejních místech, a to do 31. 12. 2020.

(5) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku.

(6) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím.

(7) Za bikesharing se pokládá poskytování služby úplatného užívání sdílených viditelně označených jízdních kol bez asistence další osoby, která si lze vypůjčit na jednom stanovišti a vrátit na jiném stanovišti, kterým se pro účely tohoto nařízení rozumí jakékoliv veřejně dostupné místo v rámci předem určené oblasti.

§ 8 Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

(1) Pochůzkový prodej na území hlavního města Prahy je zakázán s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem.

(2) Podomní prodej je na území hlavního města Prahy zakázán.

(3) Pochůzkové poskytování služeb na území hlavního města Prahy je zakázáno s výjimkou doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem průvodce.

(4) Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci zakázán, s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u rozhledny), Karlova náměstí a Zítkových sadů.

(5) Nabízení pornografického tisku na území hlavního města Prahy je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku.

(6) Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě. Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců, prodej a distribuce tisku prostřednictvím kamelotů.

(7) Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

(8) Za pochůzkové poskytování služeb se pokládá též činnost, která souvisí s realizací předem zakoupené nebo objednané služby. Není rozhodující, zda ten, kdo službu poskytuje, se při této činnosti přemisťuje nebo postává na místě.

§ 9 Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů.

§ 10 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

 1. Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.
 2. Nařízení č. 5/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.
 3. Nařízení č. 19/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2006 Sb. hl. m. Prahy.
 4. Nařízení č. 7/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Nařízení č. 17/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Nařízení č. 14/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Nařízení č. 23/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Nařízení č. 23/2009 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Nařízení č. 15/2010 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení. +)

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. 
primátor hlavního města Prahy

Ing. Karel Březina, v. r. 
náměstek primátora hlavního města Prahy

--------------------

+) 30. 6. 2011

Dodatek č. 1 k Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Pro dolnopočernické trhy je specifikováno:

Další pravidla a povinnosti jsou stanoveny jinými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů („veterinární desatero“ pro prodej živočišných produktů je dále uvedeno:

„Veterinární desatero“

 1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:
  • maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“
  • syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS)
  • čerstvá, označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele a datem minimální trvanlivosti, v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli, u chovů do 50 ks nosnic nemusí být vejce označená na skořápce
  • včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím
  • živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem)
 2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.
 3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:
  • 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře
  • 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře
  • 3 °C pro vnitřnosti
  • 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota)
  • 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené
  • 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)
  • Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.
 4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.
 5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.
 6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.
 7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.
 8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.
 9. Osoby manipulující s potravinami musí být držiteli zdravotního průkazu, dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou. 
 10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

pozdějších předpisů („veterinární desatero“ pro prodej živočišných produktů je pr

Příloha č. 1 /DOLNÍ POČERNICE/

​Seznam tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22.00 hod., trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží

Poznámky:

 1. Rozdělení míst pro prodej zboží nebo poskytování služeb je provedeno podle definic v § 1.
 2. Adresa místa, kde se prodává zboží nebo jsou poskytovány služby, je pokud možno uváděna názvem dané ulice, nám., číslem orientačním a popisným, je-li použito pouze jediné, uvede se, o které se jedná, popř. dalším upřesněním, např. před vstupem do metra, u stanice MHD apod.
 3. Zkratky jsou používány pouze ty, které jsou obecně známé (MHD - městská hromadná doprava, OD - obchodní dům, SM - supermarket, KD - kulturní dům, NS - nákupní středisko, OC - obchodní centrum, ZC - směr z centra, DC - směr do centra).
 4. Prodejní doba (sloupec 5) je uvedena v příloze u:
  1. tržnic a tržišť pouze tehdy, je-li jiná než uvedená v § 4 odst. 1, tj. jiná než 6.00 - 20.00 hodin;
  2. tržních míst pouze tehdy, je-li jiná než uvedená v § 4 odst. 2, tj. jiná než 6.00 - 20.00 hodin;
  3. u trhů pouze tehdy, je-li jiná než uvedená v § 4, tj. jiná než 6.00 - 21.00 hodin;
  4. u restauračních zahrádek doba nad 22.00 hodin (§ 7 odst. 1).
 5. Doba provozu (sloupec č. 6) je uvedena podle § 4:
  1. celoročně,
  2. příležitostně, jako určité období roku s konkrétním datem.
 6. Rozdělení míst pro prodej zboží nebo poskytování služeb se stanovením druhu prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb (sloupec č. 7) je provedeno podle definice uvedené v § 2.
 7. Pod druhem zboží (ve sloupci č. 7), kde je uveden "tisk", se rozumí prodej tisku s výjimkou pornografického zboží na místech v centrální části města.
 8. Pod druhem zboží (ve sloupci č. 7), kde je uvedeno "vánoční zboží", se rozumí prodej vánočních ozdob, svíček, svícnů, věnců, františků, purpury, prskavek, stojanů na stromečky, betlémů, vánočního papíru a dalších balicích potřeb, ubrousků, vánočních pohledů a přání, balených cukrovinek, vánočních upomínkových předmětů a textilního zboží s vánoční tématikou (ubrusy, prostírání atd.). Textilní zboží s vánoční tématikou nelze prodávat na tržních místech v centrální části města.
 9. Pod druhem zboží (ve sloupci č. 7), kde je uvedeno "velikonoční zboží", se rozumí prodej velikonočních ozdob, pomlázek, velikonočních pohledů a přání, balených cukrovinek, velikonočních upomínkových předmětů, řehtaček a textilního zboží s velikonoční tématikou (ubrusy, prostírání atd.). Textilní zboží s velikonoční tématikou nelze prodávat na tržních místech v centrální části města.
 10. Pod druhem zboží (ve sloupci č. 7), kde je uvedeno "dušičkové zboží", se rozumí prodej květin a doplňkového sortimentu, který se ke květinám váže, svíček, svícnů, věnců a chvojí.
 11.  
  1. Tam, kde je pod druhem zboží (ve sloupci č. 7) u tržních míst, uvedeno "tisk, tabák", se rozumí kromě prodeje tisku, tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret též prodej jízdenek MHD, telefonních karet, cenin vč. filatelie, cenných kuponů, drobných psacích potřeb, pohlednic, přání, obálek, plánů a map města a republiky, knižních průvodců, kalendářů, drobných fotopotřeb, jednorázových fotoaparátů, hygienických kapesníčků, papírových ubrousků, samolepek, magnetů, odznaků s pražskou tématikou, balených cukrovinek a balených nealkoholických nápojů.
  2. Pro prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, za které se podle § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, pokládají nápoje obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu (rozumí se všechny nápoje včetně piva, vína a lihovin), platí zákazy a omezení upravené cit. zákonem. Na místech uvedených v příloze č. 1 k tržnímu řádu lze podle § 3 odst. 1 cit. zákona prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety z prodejního zařízení, kterým je stánek s občerstvením, který má pevnou konstrukci a splňuje podmínky pro provozování potravinářského podniku za účelem provozování stravovacích služeb podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen "stánek s občerstvením") a ze stánku pevné konstrukce s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku; alkoholické nápoje lze prodávat podle § 11 odst. 1 cit. zákona ve stánku s občerstvením a v rámci příležitostného prodeje podle § 14 cit. zákona, tj. na výročním, farmářském a tradičním trhu. Na takovýchto akcích se zakazuje prodávat alkoholické nápoje, pokud jsou určené převážně pro osoby mladší 18 let (trh ke Dni dětí atd.). Pokud budou tabákové výrobky, výrobky související a alkohol prodávány ve stánku, který splňuje podmínky uvedené v § 3 odst. 1 a v § 11 odst. 1 cit. zákona, není rozhodující, zda se nachází na tržním místě, tržišti, v tržnici nebo na předsunutém prodejním místě.
   ​"Lihovinou" se podle čl. 2 odst. 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 rozumí "alkoholický nápoj
   1. určený k lidské spotřebě;
   2. mající určité organoleptické vlastnosti;
   3. o minimálním obsahu ethanolu 15 % objemových;
   4. vyrobený
   5. buď přímo
    • destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo macerací nebo obdobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo
    • přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení,
   6. nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami:
    • - s jinými lihovinami, nebo
    • - s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo
    • - s jinými alkoholickými nápoji, nebo
    • - s nápoji.".
     Za lihovinu se podle čl. 2 odst. 2 cit. nařízení nepovažují nápoje zařazené pod kódy KN 2203, 2204, 2205, 2206 a 2207 [KN 2203: Pivo ze sladu, KN 2204: Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009 (patří sem šumivé víno a jiné víno; vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, ostatní a ostatní vinný mošt), KN 2205: Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek, KN 2206: Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté, KN 2207: Ethylalkohol nedenaturovaný s objemový obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu.].
 12. Tam, kde je (ve sloupci č. 7) uveden za pomlčkou druh zboží nebo služby, rozumí se tím upřesnění druhu zboží, které zde lze prodávat, popř. služby, kterou zde lze poskytovat.
 13. Tam, kde je (ve sloupci č. 7) pod druhem zboží uvedeno "jízdenky na okružní jízdy městem ...", je možné prodávat i telefonní karty.
 14. Pokud není u trhů, tržnic a tržišť ve sloupci č. 7 výslovně uvedeno "potraviny živočišného původu", lze tyto potraviny prodávat pouze ve formě občerstvení. Potravinami živočišného původu se podle § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce nebo včelí produkty. Mohou být specifikovány jako balené i nebalené, chlazené (mražené) i nechlazené, nebo uvedené jako maso, vejce, med, masné výrobky nebo uzeniny, mléčné výrobky, ryby, rybí výrobky apod.

CENA VYUŽITÍ PROSTOR FARMÁŘSKÝCH TRHŮ PRO PRODEJCE: 
Jedno stánkové místo – 500 Kč/den.